Zásady ochrany osobních údajů

INFORMAČNÍ MEMORANDUM
ke zpracování osobních údajů společností Ráj nemovitostí, s.r.o.
platné a účinné od 1.5.2019

 

Vážená klientko, vážený kliente,
dovolte nám Vás informovat o tom, jak společnost Ráj nemovitostí, s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha 4 (dále jen „RÁJ NEMOVITOSTÍ“) v souvislosti s nabízením, inzerováním,
prodejem a správou produktů a služeb zpracovává Vaše osobní údaje.


Informační memorandum popisuje základní zásady nakládání s osobními údaji klientů RÁJ
NEMOVITOSTÍ a dále Vám poskytuje informace zejména o tom, jaké osobní údaje
shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je
využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích,
které zpracováváme a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. RÁJ
NEMOVITOSTÍ působí jako správce i zpracovatel osobních údajů. RÁJ NEMOVITOSTÍ
postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a
dalšími právními předpisy. Od 25.5.2018 se řídíme při zpracování Vašich osobních údajů
Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů.


1. Obecné informace
RÁJ NEMOVITOSTÍ si je vědoma zákonných povinností týkajících ze zpracování osobních údajů
klientů, které musí dodržovat zejména s ohledem platnou legislativu České republiky. V tomto
ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své produkty a služby nemohli vůbec
nabízet a poskytnout. Osobní údaje klientů zpracováváme též nad rámec zákonných povinností,
a to pro účely péče o Vás a k tomu, abychom Vás mohli oslovovat s cílenou nabídkou produktů
a služeb. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech
neudělíte, mohou být námi poskytované produkty či služby omezeny či jinak upraveny v závislosti
na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. O rozsahu omezení či úprav každého
klienta informujeme. Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též
zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali
smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, či bývalých klientů.


1.1. Zásady zpracování osobních údajů
Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme veškeré standardy ochrany osobních
údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými
prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich
zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a jejich zpracování odpovídá
stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
(b) Vaše osobní zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto
údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích
na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších
souvisejících právech;
(d) RÁJ NEMOVITOSTÍ přijala odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna
úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku
s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných
v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.


2. Informace o zpracování osobních údajů


2.1. Informace o správci
Správcem Vašich osobních údajů je společnost:
Ráj nemovitostí, s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
[email protected]
IČ: 269 59 232, DIČ: CZ269 59 232
Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 152000


2.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu
Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho,
abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt nebo službu, případně kdy jsme oprávněni
zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem. Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze
zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely:
(i) splnění archivačních povinností;
(ii) uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi,
(iii) oprávněný zájem,
(iv) řešení případných sporů.


2.2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem
Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté,
nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že
společnost nebude schopna poskytnout některé produkty či služby.
Na základě Vašeho souhlasu zpracovává RÁJ NEMOVITOSTÍ Vaše osobní údaje pro následující
účely:
(a) péče o klienta; jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec
zpracování osobních údajů a které zahrnují následující činnosti:
(i) průzkumy trhu;
(ii) monitoring chování klientů na webových stránkách prostřednictvím cookies;
(b) nabízení produktů a služeb, které jsou konkrétně zaměřeny na individuální uživatele, a to
různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zpráv
zaslaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či telefonickým hovorem, nebo
prostřednictvím webových stránek.


2.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů
RÁJ NEMOVITOSTÍ zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše
uvedených účelů. Zpracováváme zejména následující kontaktní a identifikační údaje.
(a) Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum a místo
narození, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu a korespondenční adresa;
u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou
například údaj o IP adrese užívaného počítače.
(b) Kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné
kontaktní údaje.


2.4. Způsob zpracování osobních údajů
Způsob, kterým RÁJ NEMOVITOSTÍ zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i
automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování. Jedním ze způsobů zpracování
osobních údajů je též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů o klientech.
To provádíme zejména pro účely statistického vyhodnocení a následných marketingových
kampaní.


2.5. Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům RÁJ NEMOVITOSTÍ
v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji
klientů, pouze však v rozsahu, který je nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních
opatření.
Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování
osobních údajů klientů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu
v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto
osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby
obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými
povinnostmi dodržuje RÁJ NEMOVITOSTÍ.
2.5.1. V souladu s příslušnými právními předpisy je RÁJ NEMOVITOSTÍ oprávněna nebo
přímo, bez Vašeho souhlasu, povinna předávat Vaše osobní údaje:


(a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem
plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
(b) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely
vymáhání našich pohledávek za klienty.


2.6. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje klientů zpracovává RÁJ NEMOVITOSTÍ pouze po dobu, která je nezbytná
vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba
zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné
pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Osobní údaje
zpracovávané pro účely:
(a) plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou
příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
(b) nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou
příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let; dochází-li v této souvislosti
k předávání osobních údajů třetím osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v souladu
s platnou právní úpravou a pravidly uvedenými v tomto Informačním memorandu;
(c) péče o klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné
osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.


2.7. Právo odvolat souhlas
Informační memorandum vysvětluje, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé
účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních
údajů nejste RÁJ NEMOVITOSTÍ povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas
odvolat. Některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho
souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných
osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo
dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.
Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme:
(a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb,
nebo
(b) odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je
k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.
V případě, že si přejete částečně, nebo úplně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů, obraťte se prosím e-mailem na [email protected]


2.8. Zdroje osobních údajů
Osobní údaje klientů získáváme zejména:
(a) od samotných klientů a to přímo, anebo nepřímo, např. při využívání produktů či služeb
uživateli či v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách klientům např.
prostřednictvím webových stránek apod.;
(b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
(c) od třetích osob oprávněných s osobními údaji klienta nakládat a předat je RÁJ
NEMOVITOSTÍ
(d) od potenciálních zájemců o služby a produkty v rámci marketingových akcí a kampaní;
(e) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů.


2.9. Vaše právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv klientů
Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám
bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí
takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na
poskytnutí této informace.
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že RÁJ NEMOVITOSTÍ či třetí osoba, která se podílí na
zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje
nepřesné, můžete:
(a) od RÁJ NEMOVITOSTÍ či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat
vysvětlení;
(b) požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy
nebo doplnění osobních údajů; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo
likvidace těchto údajů.
Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, RÁJ NEMOVITOSTÍ či třetí osoba, která se
podílí na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní.

 

Kontakt na Dpo:

Cetolet plus s.r.o.
Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha 4 - Nusle
[email protected]Cookies